نیاز به تشخص و قدردانی در نوجوانان

نوجوان نیاز دارد که اطرافیان ارزش زحمات و کارهای مفیدش را درک کرده، از او تشکر و قدردانی نمایند، و اگر از وی قدردانی نشود و مورد تشویق واقع نگردد حالت یاس و نا امیدی به او دست خواهد داد. نوجوانان احتیاج دارند که اطرافیان آن ها بیشتر رفتارهای مناسبشان را ببینند و بیشتر اعمال خوب آن ها را تشخیص داده، به موقع آن ها را مورد تشویق و قدردانی قرار دهند و میل ندارند که معایب آن ها مورد توجه واقع شود. شاید تحقق بخشیدن به ارزش ها و آرمان های والای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و نظایر آن مربوط به ارضای این نیاز ها باشد. در صورت عدم ارضای یکی از این نیازها در فرد حالت تعارض یا کشمکش به وجود می آید.

منبع : کتاب مهارت های بهتر زیستن - مولف : ناصر خیابانی.

/ 0 نظر / 12 بازدید