چند عمل که مانع استجابت دعا است

  1. حرام خوردن.
  2. ترک امر به معروف و نهی از منکر.
  3. شراب و اسباب لهو و لعب و قمار در خانه نگاه داشتن.
  4. مظالم در ذمٌه داشتن.
  5. میل و محبت به دنیا.
  6. بی اعتنایی به نماز.

منبع : کتاب گنج های معنوی - نویسنده رضا جاهد.

/ 0 نظر / 12 بازدید