تاثیر پدر و مادر در چگونگی شخصیت کودک

شخصیت پدر و مادر در چگونگی شخصیت کودک اثر فراوان دارد. بخشی از این تاثیر به طور ناخودآگاه انجام می شود و قسمتی از آن به طور خودآگاه، مثلا از طریق رفتار عمومی والدین نسبت به فرزندشان صورت می پذیرد. کودکانی که مطمئن هستند که از محبت و دلبستگی پدر و مادر خود برخوردارند نسبت به کودکان مغضوب و مطرود مستقل تر بار می آیند. چنان چه پدر و مادر بخواهند که رفتارشان تکامل و پرورش شخصیت کودک را تقویت و تایید کند باید بکوشند که او را دوست بدارند، نیاز های او را دریابند، و به سرنوشت او بعنوان یک انسان علاقه نشان دهند. اما پدر و مادری که رفتارشان فاقد گرمی و دلبستگی عاطفی و حاکی از انتقاد شدید و موهن و یا اظهار علاقه ی فراوان به یکی از کودکان و بی توجهی به کودک دیگر است و یا می کوشند که در جزئی ترین فعالیت های کودکان خود اظهار نظر کنند و آنان را به اطاعت وادارند دانسته یا ندانسته مانعی سخت در سر راه تکامل شخصیت فرزند خود قرار داده اند. شخصیت والدین و طرز رفتارشان با کودکان و سایر عوامل خارج از محیط خانوادگی به مراتب بیشتر در رشد شخصیت کودک اثر می گذارد.

منبع: کتاب روانشناسی رشد 1 ، مولف دکتر علی اکبر شعاری نژاد

/ 0 نظر / 12 بازدید