لطیفه

سلام به مخاطبین محترم

جنازه ای را به راهی میبردند. درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بودند، پسر از پدر پرسید که بابا در اینجا چیست؟ گفت: آدمی. گفت: کجایش می برند. گفت: به جایی که نه خوردنی باشد و نه پوشیدنی، نه نان و نه آب، نه هیزم، نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا نه گلیم. گفت: بابا مگر به خانه ی ما می برندش؟

منبع: کتاب فارسی عمومی ، صفحه ی 246 - گروه مولفان - دانشگاه پیام نور.

/ 0 نظر / 34 بازدید