لطف حق

دلت را خانه ی ما کن، مصفا کردنش با من ......... بیا درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من

اگر گم کرده ای ای دل، کلید استجابت را .......... بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من

/ 0 نظر / 12 بازدید