شکل گیری خود انگاره

روش تعامل مادر با دخترش و الگویی که از زن بودن ارائه می دهد، بر نحوه ی زندگی، عشق ورزی و کار او تاثیر بسزایی دارد. آنچه دختر از مادر می آموزد و نحوه ی نگرش او به دنیا بسیار تاثیرگذار است. حالتهای روحی، رفتار و دیدگاه های مادر نه فقط می تواند نحوه ی نگرش دختر را به دنیای بیرون تغییر دهد، بلکه بر نحوه ی نگرش او به خودش نیز موثر است. ارتباط اولیه ی دختر با مادرش پایه و اساس ((تمام)) ارتباط های او در آینده خواهد بود. ممکن است دختری از گرمای تایید و موافقت مادر بهره مند شود و احساسات لذت بخش این روابط در او درونی شود و به نوبه ی خود بخشی مثبت از خودانگاره ی او را تشکیل دهد. یا ممکن است مرتب این پیام را دریافت کند که مادرش از او نا امید است، که البته این نیز در نحوه ی نگرش او به خود تاثیر می گذارد. تعامل کودک با مادر در مسیر رشد، چه مثبت و چه منفی، برشکل گیری خودانگاره ی او تاثیر بسزایی دارد.

منبع: کتاب کلید های شناخت و رفتار با دخترها - نویسندگان: دکتر نانسی اسنایدرمن و پگ استریپ - مترجم: اکرم کرمی

/ 0 نظر / 16 بازدید