دشمن تجاوز پیشه-شعری از مولوی

گر هزاران موش پیش آرند سر               گربه را نه ترس باشد نه حذر

کی به پیش آیند موشان،ای فلان              نیست جمعیت ، درون جانشان

هست جمعیت به صورت ها فشار               جمع معنی خواه ، هین از کردگار

خشک گردد موش زان گربه ی عیار                  گربود اعداد موشان صد هزار

منبع: مثنوی مولوی

/ 0 نظر / 12 بازدید