زندگی را سخت نگیرید

مسلمانان باید از مرام حضرت محمد (ص) پیروی کنند، خوش اخلاق باشند، با سخاوت زندگی کنند و زندگی را بر زن و فرزند و اطرافیان سخت نگیرند، گذشت داشته باشند، زود بدی ها را فراموش کنند و از خطای دیگران خیلی زود درگذرند و اگر خود خطایی کرده اند روحیه ی عذر خواهی داشته باشند و با معذرت خواهی خود و دیگران را از عذاب آن اشتباه رها کنند به امید یاری حق تعالی. موفق باشید.

/ 0 نظر / 15 بازدید