خود ایجادی خوشبختی

آیا می دانید: افرادی که عمیقا احساس موفقیت می کنند و به بالا بردن سطح ترقی و پیشرفت نایل می شوند، کسانی هستند که هیچ وقت نیازی ندارند که دیگران اکسیر شادی را به آن ها تزریق کنند؟ زیرا خوشبختی را از درون خود خلق می کنند و وابسته به افراد و اشیا و امکانات بیرونی نیستند.

منبع : نشریه ی آموزشی تربیتی پیوند شماره ی 212.

/ 0 نظر / 16 بازدید